ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์และก่อเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

ข่าวย้อนหลัง

Contact Us

Email : corruption@royalthaipolice.go.th
โทรศัทพ์ : 02-143-2633
โทรสาร   : 02-143-8715
ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 60 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ชั้น 4
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัทพ์ : 0-2513-7484, 0-2939-3477
ที่อยู : ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.171 ปณศ.สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
© 2013-2014 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ